Minerološko-petrografska zbirka

Zbirka sadrži uzorke minerala i stijena iz Dilj gore, drugih krajeva Hrvatske i svijeta.
U zbirci se čuvaju i rariteti poput lepoglavskog ahata, vulkanskog stakla s Kavkaza, hijalofana iz Busovače, ahata iz Argentine i sulfida iz Trepče (sfalerit i galenit).